Regulamin | Show me, don't tell me

§ 1 Informacje ogólne

Organizator Konferencji -
Idalia Marcelina Ruszkowska
ul. Grottgera 8a/3
80-311 Gdańsk
NIP 5842517226
, zwana dalej Organizatorem.

Bilet General  -  bilet upoważniający do udziału w Konferencji

Bilet VIP – bilet upoważniający do udziału w Konferencji,  do specjalnego miejsca przy scenie, lunch w strefie Vip, przerwy kawowe, udział w After Party

Regulamin – niniejszy Regulamin  określa zasady uczestnictwa w konferencji oraz zasady zakupu biletu. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konferencji.

Uczestnik Konferencji – każda osoba, która zakupiła i opłaciła bilet general/vip za pośrednictwem strony internetowej pokazniemow.pl , przez linki partnerskie, bezpośredni przelew na konto oraz na miejscu imprezy odebrała opaskę upoważniającą do wejścia na teren imprezy.

§ 2 Zasady zakupu biletu

Po zakupie biletu można go zwrócić i odwołać swój udział w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakupu biletu.

Jako datę zakupu biletu przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.

§ 3 Zasady Konferencji

- Jeden bilet upoważnia do wstępu jedną osobę.
- Bilet jest na okaziciela.
- Liczba biletów jest ograniczona i za jej bezpośrednią dystrybucję odpowiedzialny jest Organizator
- Bilet należy mieć przy sobie w momencie wejścia na teren imprezy

§ 4 Postanowienia końcowe

Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 2 Regulaminu jest równoznaczne z  akceptacją postanowień Regulaminu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pokazniemow.pl

Reklamacje dotyczące przebiegu Konferencji mogą być składane pisemnie (na adres Organizatora) . Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego komisja – powołana przez Organizatora i składająca się przynajmniej z 3 osób – w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia (zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik Konferencji zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Uczestnik konferencji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez komisję może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Facebook